Про педагогічний колектив

 

 

В дошкільному навчальному закладі (центрі розвитку дитини) «Лазурний» працює творча команда однодумців. Розстановка педагогічних кадрів для організації освітньо-виховного процесу здійснюється з урахуванням стажу роботи, індивідуальних особливостей співробітників, їх психологічної сумісності та рівня кваліфікації. Рівень кадрового забезпечення в навчальному закладі можна вважати оптимальним. Якісний склад педагогічного колективу за останні 5 років стабільний.

 

Кадровий склад протягом аналізованого періоду майже не змінювався, на даному етапі на обліку 44 педагоги. Середній віковий ценз педагогів складає 44 роки.

 

Розподіл педагогічних кадрів за рівнем освіти:

 

- вищу освіту – 25 чол. (56,8 %),

 

- середню - спеціальну – 19 чол. (43,2 %).

 

Розподіл педагогічних кадрів за стажем роботи:

 

- від 1 до 5 років – 5 чол. (11,4%),

 

- від 5 до 10 років – 6 чол. (13,6%),

 

- від 10 до 15 років – 5 чол. (11,4%),

 

- від 15 до 25 років – 16 чол. (36,4%),

 

- більше 25 років – 12 чол. (27,3%).

 

Вихователі дошкільного закладу мають такий кваліфікаційний рівень:

 

- Вищу кваліфікаційну категорію мають – 10 чол. (24 %);

 

- Першу – 5 чол. (11%);

 

- Другу – 5 чол. (11%);

 

- Спеціаліст – 19 чол.(43 %);

 

- педагогічне звання «Вихователь-методист» (10 чол.) та «Старший вихователь» (1 чол.) – 11 чол. (25%)

 


 

Працівники центру «Лазурний» виконують обов’язки, що закладені у посадових (робочих) інструкціях. Інструкції розроблені за встановленою формою, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про центр розвитку дитини» та інших нормативно-правових актів.

 

Діяльність усіх членів колективу регулюється посадовими обов’язками, правилами внутрішнього трудового розпорядку. Контроль за дотриманням цих правил здійснює директор, заступник директора з господарства, вихователі-методисти та старші медичні сестри. Результати перевірок заслуховуються на загальних зборах колективу та батьків, виробничих нарадах, нарадах при директорі.

 

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ЦРД, району, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації. Тільки за останні роки:

 

керівник ЦРД Палець С.В. та вихователь-методист прийняли активну участь у науково-практичному тренінгу за програмою «Підготовка керівника дошкільного закладу» та отримали сертифікати (2010р.),

 

 4 педагогічних працівника (Бойко Н.А., Скалдіна З.Б., Богуславська Н.С. та Савелко В.О.) прийняли участь у авторському семінарі В.В. Воскобовича «Технологія інтелектуально-творчого розвитку дітей дошкільного віку» та отримали сертифікати (2013р.);

 

практичний психолог ЦРД постійно підвищує свій професійний рівень, а саме: підвищення кваліфікації та отримання диплому за спеціальність «Перінатальна психологія та сімейне консультування» Єлістархова О.В.;

 

10 педагогів (Палець С.В., Бойко Н.А., Братусь Я.С., Харьковська Н.В., Бєлікова С.П.,  Кузьменко Н.М., М’якенька М.М., Богуславська Н.С.,      Савелко В.О.  та Діброва А.О.) прийняли участь у науково-практичному тренінгу-семінарі «Створи свою гру» за авторською технологією М.М.Шутя та отримали сертифікати (2014р.);

 

6 педагогічних працівників (Палець С.В., Бойко Н.А., Братусь Я.С., Кузьменко Н.М., М’якенька М.М. та Діброва А.О.) стали учасниками 5-ти денного авторського семінару Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» та отримали сертифікати (2014р.);

 

 вихователь-методист Бойко Н.А. була активним учасником семінару-практикуму за методикою Т.І. Смірновой «Становлення особистості дитини через мистецтво» (2013р.);

 

вихователь та соціальний педагог Братусь Я.С. була учасником обласного семінару з проблеми «Використання ІКТ в освітньому просторі дошкільного навчального закладу»;

 

4 педагогічних працівника (Палець С.В., Бойко Н.А., Ніколаєва І.А. та Братусь Я.С.) прийняли участь у психологічному тренінгу «Створення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі, якому працюють люди з особистими потребами» та тренінгу «Адаптація людей з особистими потребами на робочому місці», за що і отримали відповідні сертифікати (2014р.);

 

2 педагоги (Труш К.В. та Трифонова Т.М.) прийняли участь у практичному тренінгу-семінарі: «Порушення звуковимови у дітей. Використання логопедичних постановочних зондів» за авторською технологією  С.М. Томіліної (22 – 23 червня 2015р.), за що і отримали відповідні сертифікати;

 

6 працівників стали учасниками семінарів з тем: «Новації у сфері праці та соціального страхування», «Пільги та компенсації за роботу із шкідливими      умовами праці», «Допуск сторонніх організацій на територію діючого підприємства» та отримали сертифікати (березень 2015р.);

 

соціальний педагог Братусь Я.С. прийняла участь у Всеукраїнському проблемному семінарі:  «Інформаційна компетентність суб’єктів освітнього процесу ДНЗ: проблеми та шляхи їх вирішення» та отримала сертифікат (2 – 6 червня 2014р.);

 

3 педагога (Харьковська Н.В., Соломнікова К.В. та Бадигіна О.В.) прийняли участь у тренінгу особистого росту «Ключ до персональної ефективності» (серпень 2014р.), за що і отримали відповідні сертифікати;

 

вихователь та соціальний педагог Братусь Я.С. взяла участь у вебінарі «Охорона праці у навчальному закладі» та отримала сертифікат (20 червня 2014р.);

 

3 працівника (Палець С.В., Бойко Н.А. та Менчикова Н.О.) були слухачами вебінару «Організація харчування дітей у ДНЗ: нормативне правове забезпечення» (16 вересня 2014р.) тощо.

 

Перспективи розвитку дошкільного закладу визначає низка чинників, серед яких чи не найголовнішими є професійний рівень педагогів, які тут працюють, їх готовність до самовдосконалення.

 

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать:

 

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». (Закон України «Про освіту»)

 

«Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти». (Національна доктрина розвитку освіти).

 

За останні роки до навчального закладу поступили нові молоді кадри, які потребують допомоги досвідчених фахівців. З метою створення в дошкільному закладі умов для професійного росту молодих спеціалістів, що сприяють зниженню проблем адаптації й успішному входженню в професіональну діяльність молодого педагога, започатковано «Школу молодого педагога», яку веде керівник гуртка Скалдіна З.Б. зі свого досвіду роботи із розвиток пізнавальних здібностей та елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобами розвиваючого навчання. Робота планується у вересні кожного навчального року. За молодими та малодосвідченими вихователями на 3 роки закріплюються наставники. Всі молоді та малодосвідчені вихователі діагностуються, виявляються проблеми та окреслюються напрямки роботи. Навчання молодих спеціалістів здійснюється через самоосвіту, методичні поради, взаємовідвідування, участь в МО і т.д. Наставниками в кінці навчального року складається звіт про проведену роботу на нараді при директорові, надаються рекомендації щодо подальшого удосконалення педагогічної роботи. Молоді педагоги складають самозвіти своєї професійної діяльності. Питання роботи з молодими та малодосвідченими педагогами постійно тримається на контролі у адміністрації.